Estrada Rzeszowska - logo

Bilety

Regulamin konkursu na FB "Wygraj bilet na Festiwal Tony"

 1. Postanowienia ogólne: Organizatorem Konkursu pod nazwą: "Wygraj bilet na Festiwal Tony" (dalej: „Konkurs”) jest Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem RIK: 04, posiadającą numer NIP: 813-02-69-058, REGON: 000279806, zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Konkursu: od 22.07.2021 r. do 27.07.2020 r. do godz. 12:00.
 3. Konkurs odbywa się online na stronie internetowej https://www.facebook.com/EstradaRzeszowska. 
 4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi o warunkach Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 5. Uczestnictwo w Konkursie: Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) K.C., którzy spełnią warunki niniejszego Regulaminu, zwany dalej „Uczestnikiem”.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się przestrzegać określone w nim zasady, jak również z oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 9. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nią związaną, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 10. Warunki uczestnictwa w Konkursie: Udział w Konkursie uzależniony jest od spełniania przez Uczestnika w okresie Konkursu zadania polegającego na dodaniu komentarza z odpowiedzią na pytanie “Na który z koncertów na Festiwalu Tony chcesz otrzymać bilet i dlaczego?”
 11. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie.
 12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 13. Komisja Konkursowa
 14. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
 15. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie wyłonienie najbardziej kreatywnej odpowiedzi oraz podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 16. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane Komisji Konkursowej przez każdego Uczestnika.
 17. Nagroda: podwójny bilet na dowolnie wybrany koncert na Festiwalu Tony.
 18. Zadanie: “Na który z koncertów na Festiwalu Tony chcesz otrzymać bilet i dlaczego?”. Decyzja o wyborze laureatów Konkursu – oceniana będzie według kreatywności odpowiedzi.
 19. Nagrodą dla laureata jest podwójny bilet na dowolnie wybrany koncert.
 20. Warunkiem odbioru nagrody jest przedstawienie dokumentu tożsamości w celu rozpoznania osoby.
 21. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników odbędzie się 27.07.2021 r. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej na stronie https://www.facebook.com/EstradaRzeszowska.
 22. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w terminie ustalonym z Organizatorem w siedzibie Organizatora lub na terenie Festiwalu 30 i 31 lipca.
 23. W przypadku niepodjęcia przez zwycięzcę nagrody w terminie określonym w punkcie V, ust. 2, prawo do nagrody wygasa, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
 24. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wręczona po ogłoszeniu wyników w siedzibie Estrady Rzeszowskiej w ustalonym terminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.). Wszelkie nagrody o wartości powyżej 760 zł zostaną pomniejszone o 10% podatek dochodowy, który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez zwycięzcę Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie.
 26. Postanowienia końcowe: Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 27. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 28. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://estrada.rzeszow.pl/.

 

Kalendarz

WRZESIEŃ 2021

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30