Estrada Rzeszowska - logo

Bilety

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA KULTURALNEGO „668-LECIE LOKACJI MIASTA RZESZOWA” ORGANIZOWANEGO PRZEZ ESTRADĘ RZESZOWSKĄ

 

 1. Wszystkie osoby obecne na terenie wydarzenia są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Nie mają prawa wstępu na teren wydarzenia:
 1. osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 2. osoby wnoszące środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe lub posiadające broń i inne niebezpieczne przedmioty,
 3. osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 1. Ocena przedmiotów niebezpiecznych należy do służb porządkowych.
 2. Każda osoba stwarzająca zagrożenie i/lub zakłócająca spokój zostanie usunięta z terenu wydarzenia przez służby porządkowe i niezwłocznie przekazana policji.
 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w wydarzeniu tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Na wydarzeniu obowiązuje zakaz profesjonalnej rejestracji obrazu i dźwięku, poza akredytowanymi przedstawicielami mediów.
 5. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce (wytyczne MKiDN oraz GIS):
 1. zachowanie odpowiedniego odstępu od innych osób (min. 1,5 m w salach i 1,5 m na zewnątrz),
 2. korzystanie z miejsc wyznaczonych przez Organizatora,
 3. zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczek, chust itp.
 4. korzystanie ze środków dezynfekcji zapewnionych przez Organizatora (uczestnicy wydarzenia mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren wydarzenia),
 5. uczestnicy powinni przybyć na miejsce wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem celem zebrania przez Organizatora danych osobowych i oświadczeń, o których mowa w niniejszym regulaminie przed wejściem na wydarzenie,
 6. przy wejściu i wyjściu na teren wydarzenia ustawienia się w kolejce z zachowaniem dystansu 2 metrów,
 7. dostosowanie się do poleceń obsługi, ochrony oraz Organizatora dotyczących bezpieczeństwa uczestników wydarzenia,
 8. złożenie oświadczenia dot. stanu zdrowia.
 1. Organizator na czas trwania wydarzenia zapewnia:
 1. środki do dezynfekcji rąk dla uczestników wydarzenia,
 2. miejsca siedzące lub stojące, w ograniczonej liczbie i w odpowiedniej odległości, umożliwiające bezpieczne uczestnictwo w wydarzeniu,
 3. zabezpieczenie medyczne,
 4. ochronę.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia udziału w wydarzeniu osobom, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa wymienionych w punkcie 7.
 2. Organizator zbiera od uczestników wydarzenia dane osobowe i  kontaktowe celem kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu i ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu/ imprezie. Organizator pozyskane dane przechowuje przez 2 tygodnie.
 3. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji,  promocji oraz reklamy wydarzenia, także  w przyszłych latach.
 4. Wejście na teren wydarzenia przez uczestnika stanowi jednoczesną zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie jego wizerunku przez Organizatora dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. Zgoda ta dotyczy zarówno utrwalania przebiegu wydarzenia w związku z zapewnieniem jej bezpieczeństwa, jak i utrwalania przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące w celach nie związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa wydarzenia (w szczególności w publikacjach prasowych, plakatach, materiałach reklamowych, promocyjnych
  i informacyjnych, standach, katalogach, broszurach, płytach CD/DVD, materiałach reklamowych oraz we wszelkich formach mediów elektronicznych, Internetu). Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie w każdej formie (licencja niewyłączna).
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązuje również odrębny regulamin obiektu, w którym odbywa się wydarzenie. 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia wydarzenia przez Organizatora.
 7. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego zapisów uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
 8. Organizatorem wydarzenia jest Estrada Rzeszowska ul. Jagiellońska 24 35-025 Rzeszów, telefon: 17 8538004; e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl

 

Regulamin wydarzenia jest dostępny:

 1. w siedzibie Organizatora: Estrada Rzeszowska, ul. Jagiellońska 24, Rzeszów,
 2. na stronie www.estrada.rzeszow.pl

 

Kalendarz

MAJ 2022

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31