Estrada Rzeszowska - logo

Bilety

 

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA „Rockowa Noc 2022”

 1. Wszystkie osoby obecne na terenie wydarzenia są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
  i przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Nie mają prawa wstępu na teren wydarzenia:
 1. osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 2. osoby wnoszące środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe lub posiadające broń i inne niebezpieczne przedmioty,
 3. osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 1. Ocena przedmiotów niebezpiecznych należy do służb porządkowych.
 2. Każda osoba stwarzająca zagrożenie i/lub zakłócająca spokój zostanie usunięta z terenu wydarzenia przez służby porządkowe
  i niezwłocznie przekazana policji.
 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w wydarzeniu tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Na wydarzeniu obowiązuje zakaz profesjonalnej rejestracji obrazu i dźwięku, poza akredytowanymi przedstawicielami mediów.
 5. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji,  promocji oraz reklamy wydarzenia, także  w przyszłych latach.
 6. Wydarzenie może być rejestrowane dowolną techniką przez Organizatora bądź osoby upoważnione. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony w trakcie transmisji bądź retransmisji z wydarzenia w dowolnym czasie i miejscu. Organizator może utrwalić i rozpowszechniać przebieg wydarzenia zarówno w formie audiowizualnej, jaki i wizualnej dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy wydarzenia, jak i samego Organizatora. W związku z tym wizerunek uczestników wydarzenia, stanowiący element większej całości, może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla wyżej określonych celów na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Organizator nie identyfikuje osób, których wizerunki utrwalono i nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania tych osób, wyłącznie po to, by zastosować się do przepisów o ochronie danych osobowych. W takich przypadkach zastosowania nie mają art. 15-21 RODO, chyba że osoba, której wizerunek utrwalono, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązuje również odrębny regulamin obiektu, w którym odbywa się wydarzenie. 
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia wydarzenia przez Organizatora.
 10. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją i spełnieniem postanowień niniejszego regulaminu, którego zapisów uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
 11. Organizatorem wydarzenia jest Estrada Rzeszowska ul. Jagiellońska 24 35-025 Rzeszów, telefon: 17 8538004; e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl

Regulamin wydarzenia jest dostępny:

 1. w siedzibie Organizatora: Estrada Rzeszowska, ul. Jagiellońska 24, Rzeszów,
 2. na stronie www.estrada.rzeszow.pl

Kalendarz

LIPIEC 2022

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31